Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie

Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie

Projekt badawczy prof. dr hab. Anny Drążkowskiej, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 12 (nr rejestracyjny: 2016/23/B/HS3/01910)

Projekt „Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych” jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 12 (nr rejestracyjny: 2016/23/B/HS3/01910). Zasadniczym celem projektu było wszechstronne przebadanie krypt grobowych wraz z pochówkami oraz analiza układu architektonicznego podziemnych pomieszczeń i ich pełna inwentaryzacja przy użyciu najnowszych technik, między innymi skanowania 3D. Poza tym szczegółowymi badaniami przy użyciu nowoczesnych metod analitycznych zostały objęte zespoły archeologicznych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie grobowe, które również poddano konserwacji. Pomieszczenia pod kościołem franciszkanów zostały przebadane po raz pierwszy, a część z nich nigdy do tej pory nie była otwierana. Eksploracja krypt umożliwiła konfrontacje źródeł archeologicznych ze źródłami pisanymi znajdującymi się w klasztornym archiwum.

Badania terenowe prowadzono w latach 2017–2018 na zasadzie kilkudniowych, intensywnych i interdyscyplinarnych działań, odbywających się zarówno w dzień, jak i w nocy. Taki system wymuszony był przez konieczność dostosowania prac zespołu badawczego do kalendarza liturgicznego i codziennych praktyk religijnych, odbywających się w kościele, a także do intensywnego ruchu turystycznego w obiekcie zabytkowym o dużym znaczeniu historycznym. Podczas badań zlokalizowaliśmy 18 krypt, otworzyliśmy 13, ale weszliśmy i kompleksowo przebadaliśmy 12 pomieszczeń o charakterze sepulkralnym: dziewięć w bazylice (B1–B9) i trzy w krużgankach klasztoru (K1–K3). Pozostałe (9) podziemne wnętrza mogliśmy zbadać tylko metodami nieinwazyjnymi dokonując ich analizy i oceny na podstawie obrazu z kamery inspekcyjnej wprowadzonej przez odwierty o małej średnicy. W otwartych kryptach odnaleziono i zinwentaryzowano 96 pochówków w 95 drewnianych trumnach. W jednym przypadku w krypcie nr B9 w trumnie nr 11 znaleziono szczątki dwóch osób: mężczyzny i kobiety. Prawdopodobnie szczątki kobiety jako dodatkowe dorzucono do tej trumny, gdy porządkowano krypę.

Projekt jest kontynuowany, trwają jeszcze prace nad opublikowaniem wyników badań i prace konserwatorskie.

Więcej informacji